Investiční akce

Brigáda

Přidáno: 30. dubna 2009

Autor: Obecní úřad Spojil

Po přečtení tohoto nadpisu mnohým naskočí husí kůže, oklepou se odporem a dýchne na ně závan let minulých. Přesto jsme se k této riskantní akci odhodlali. Ne že bychom se zhlédli v praktikách dřívější dob, ale jevilo se nám to jako nezbytná nutnost. Naše současná náves má "dvě tváře". Jednu zcela novou, kterou se nám podařilo vybudovat v loňském roce za pomoci nemalé finanční "injekce", a...

Plánované investiční akce

Přidáno: 15. ledna 2008

Zajištění objektu proti zemní vlhkosti, vnitřní a venkovní omítky včetně venkovních úprav.

Garáž pro vozidlo JSDH a techniku obce Spojil

Přidáno: 30. října 2007

Protože obec nevlastnila žádné vhodné prostory pro umístění vozidla JSDH Spojil a techniku obce, usneslo se zastupitelstvo obce vybudovat ve sportovním areálu nový objekt, který by k tomuto účelu posloužil. Výstavba byla svěřena společnosti Skácel - Gas. Nový objekt o rozměrech 6x12 m tvoří dva prostory: jedna část pro vozidlo JSDH a druhá pro techniku obce. Stavba byla postavena stejnou...

Výstavba bytových domů v centru obce

Přidáno: 28. října 2007

Letošní mírná zima umožnila, že práce na výstavbě bytového domu pokračovaly bez přerušení dále. Především byly dokončovány vnitřní instalace a omítky jednotlivých bytů dle specifických požadavků budoucích majitelů. Na počátku října byly dokončeny byty v domě B, pak už byly provedeny jen úklidové práce a celý dům dostával konečnou venkovní podobu – fasádu laděnou v odstínech béžové, hnědé až...

Rekonstrukce silnice v centru obce

Přidáno: 18. května 2007

Dne 9. 5. 2007 byla zahájena rekonstrukce silnice v centru obce. V první fázi bylo nutné provést přeložení všech sítí a napojení bytového domu A a B na vodovod, kanalizaci, plyn a el. síť. Na návsi se opět objevila technika na zemní práce, která během několika dní vytvořila velké hromady zeminy a odpadu z asfaltového povrchu po všech volných plochách na točně. Postupně byly vykopány příkopy,...

Rekonstrukce silnice v centru obce

Přidáno: 16. května 2007

Komunikace v lokalitě Morčák

Přidáno: 26. září 2006

V lokalitě Morčák byla v měsíci září 2006 zahájena II. etapa stavebních prací. Jedná se o budování příjezdové komunikace, která bude sloužit pro výstavbu dalších rodinných domků v této části obce.

Výstavba zázemí sportovního areálu - III. etapa

Přidáno: 15. srpna 2006

Počátkem měsíce září 2006 byla dokončena I. část výstavby sociálního a společenského zařízení sportovního areálu v lokalitě Morčák. Tento objekt se skládá ze sociálního zařízení, sportovního sálu a klubovny s čajovou kuchyňkou. Dále je možnost posezení ve venkovním altánu, který navazuje na klubovnu. Celé zařízení bude sloužit jako sportovní a společenský klub pro děti, mládež i dospělé...

Výstavba zázemí sportovního areálu - II. etapa

Přidáno: 14. srpna 2006

Počátkem měsíce května roku 2006 byla zahájena plánovaná investiční akce výstavby zázemí sportovního areálu naší obce. Lze předpokládat, že toto zařízení bude ještě v letošním roce sloužit našim občanům. Na počátku srpna 2006 již byla stavba zázemí sportovního areálu zastřešena a začalo se s budováním vnitřního uspořádání.

Centrum obce Spojil - bytový dům A a B

Přidáno: 28. května 2006

Jednou z největších investičních akcí v oblasti bytové výstavby v naší obci je vybudování dvou bytových domů. Po náročných přípravách zahájila v polovině měsíce května 2006 stavební firma PKF s.r.o. Hradec Králové vlastní realizaci projektu.

Demolice domu č.p. 23

Přidáno: 24. února 2006

V polovině února 2006 začala demolice domu č.p. 23, který obec zakoupila do svého majetku, a tím získala pozemek pro realizaci 1. etapy projektu „Centrum obce Spojil“ zahrnující vybudování deseti rodinných domků řadové výstavby. Demolice probíhala za spolupráce místních obyvatel. Jeden občan si vzal plot, jiný střechu nebo okno, a když byl těžkou technikou objekt zbořen, odvezlo si několik...

Výstavba zázemí sportovního areálu - I. etapa

Přidáno: 23. února 2006

V měsíci únoru 2006 byla zahájena výstavba technického a sociálního zázemí sportovního areálu obce Spojil v lokalitě Morčák. Obec plánuje dokončení této investiční akce do skončení volebního období zastupitelstva obce. Stavba je přízemní a bude umístěna podél západní části sportovního areálu.

Kácení stromů na otáčce

Přidáno: 24. března 2005

19. března 2005 jsme zaznamenali zlomovou událost v obecní historii. Na otáčce autobusu byly pokáceny břízy, které zdobily Spojil po dlouhá desetiletí. Zjara krášlily náves svojí svěží zelení a na podzim nádhernými zlatými korunami. Stejný osud potkal i oba modříny u plotu vedle obecní hospůdky a túje u zastávky autobusu. Pokrok je zkrátka nezastavitelný, takže v rámci rozvoje obce vznikne v...

Zahájení výstavby sportovního areálu

Přidáno: 12. října 2004

V souladu s územním plánem obce Spojil byla zahájena výstavba sportovního areálu v lokalitě Morčák. Realizací tohoto záměru splácí obec částečně svůj dluh, který má vůči naší mládeži a dětem v oblasti mimoškolních aktivit. Sportovní areál je situován v lokalitě Morčák, mezi stávajícím lesním porostem a územím určeným pro plánovanou výstavbu rodinných domků. Tento areál bude představovat...

Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Morčák

Přidáno: 21. srpna 2004

Výstavba inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Morčák se nezastavila ani v průběhu zimy, i když podmínky způsobené velkými výkyvy počasí značně průběh prací komplikovaly. Takže na konci března byla hotova dešťová i splašková kanalizace. Svoji podobu dostala i stavba objektu veřejného vodovodu. Počátkem měsíce dubna byla zahájena plynofikace a elektrifikace této části obce. Obec Spojil ke...

Zahájení stavby inženýrských sítí v lokalitě Morčák

Přidáno: 25. září 2003

Dne 18. 9. 2003 byla zahájena stavba sítí a komunikace pro I. etapu výstavby rodinných domků v lokalitě Morčák. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma MIROS - dopravní stavby a. s. Pardubice. V současné době probíhá skrývka zeminy na plochách nově budované komunikace a sítí. Dne 18. 7. 2003 byla zahájena rekonstrukce poslední části veřejného osvětlení, a to v "uličce k lesu". Zhruba v polovině...

Rekonstrukce vozovek

Přidáno: 26. listopadu 2002

Počátkem listopadu 2002 byla vybudována konečná povrchová úprava této vozovky a okolí se zaplnilo novými rodinnými domky. Současně s výstavbou této komunikace byla rekonstruována polní cesta směrem od bývalého družstva na Dubinu. Díky úpravě této stezky se podstatně usnadnil provoz chodců i cyklistů mezi Dubinou a Spojilem.

Výstavba komunikace

Přidáno: 23. října 2001

Od poloviny srpna do poloviny října roku 2001 probíhala výstavba nové komunikace pro budoucí rodinné domky na bývalém pozemku pana Frančíka poblíž místní části Spojila zvané Okraje. Všichni budoucí stavebníci uzavřeli s Obcí Spojil dohodu o finančním podílu na nákladech, neboť vozovka včetně sítí je hrazena z prostředků obce a bude majetkem Obce Spojil. Kanalizaci pro splaškovou vodu...