Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Spojil lze podat odvolání.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.

Písemné odvolání lze podat:

  • poštou na adresu: Obecní úřad Spojil, Na Okrajích 100, 530 02  Spojil
  • osobně na obecním úřadě Spojil

Ústní odvolání do protokolu lze podat:

  • osobně na obecním úřadě Spojil