Svatováclavská mše svatá - 28. 9. 2016

Přidáno: 17. listopadu 2016

Autor: Katka Kučerová

Jako tradičně se v naší obci, v den památky sv. Václava, ve středu 28. září v 15:15 hodin, konala slavnostní mše svatá. Kaplička v naší obci je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Tato slavnost připadá na 15. srpna, kdy si většina z nás užívá na dovolených, děti jsou na prázdninách. Stalo se tak již tradicí, že se koncem září scházíme v centru obce v den Státního svátku, v den Slavnosti patrona našeho národa svatého Václava, jehož jméno nese zvon, který z věžičky kaple slýcháme každý den.

Mši svatou zde sloužil náš arciděkan p. Antonín Forbelský. Poutníků i letos bylo více, nežli je míst v kapličce. Díky krásnému počasí to nebyl žádný problém, a tak jsme naslouchali zpěvu, slovům Písma a promluvě kněze zahříváni slunečními paprsky.

P. Forbelský nám připomněl, jak velkou roli sehrála babička sv. Ludmila ve výchově budoucího panovníka Václava. Jak byl vzděláván v lásce, víře, skromnosti, pokoře, ve znalosti jazyků a Písma. Vzpomněl i poslední slova, která sv. Václav podle legend pronesl ve chvíli své smrti: "Bratře, odpouštím Ti!" a vyzval nás k následování jeho vzoru.

Ať se na přímluvu sv. Václava mezi námi šíří odpuštění, smíření, pokoj, svornost a láska, jak je skryto i v názvu naší obce SPOJIL! Velké díky patří naší starostlivé kostelnici paní Kmentové za přípravu a vyzdobení kaple, dětem Kuhnovým za službu u oltáře, hudebníkům za doprovod a všem poutníkům z řad našich občanů i přespolních za účast na této slavnosti. Také děkuji p. Forbelskému za jeho kněžskou službu, a především Bohu za lásku, kterou nám dává a jíž nás učí.