Zaplevelené pozemky, neposekaná tráva

Dovolujeme si Vás upozornit, že dle Obecně závazné vyhlášky obce Spojil č.1/2021 o zabezpečení veřejného pořádku, čl. 4, odst. 1) a 2) je Vaší povinností udržovat zeleň na vašich pozemcích v obci Spojil formou seče nebo mulčováním minimálně dvakrát ročně.

z Obecně závazná vyhláška obce SPOJIL č. 1-2021, o zabezpečení veřejného pořádku vybíráme:

Čl.4 Veřejná zeleň

(1) Vlastníci, uživatelé a nájemci pozemků, na kterých je veřejná zeleň, jsou povinni dbát o její pravidelnou péči, odbornou údržbu a ochranu před poškozováním a neoprávněnými zásahy.

Vlastníci, uživatelé a nájemci pozemků na kterých je zeleň jsou povinni udržovat zeleň formou sečí nebo mulčováním.

(2) Četnost sečí nebo mulčování je minimálně dvakrát ročně, přičemž

a) první seč, resp. mulčování, musí být provedena nejpozději do 15. června příslušného roku, a

b) druhá seč, resp. mulčování, musí být provedena v následujícím období nejpozději do 15. srpna příslušného roku.

(3) Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do pěti kalendářních dnů. Tato povinnost se nevztahuje na případ mulčování.

(4) V případě, že v důsledku nepříznivých klimatických nebo stanovištních podmínek (např. dlouhodobý déšť, podmáčená půda) nebude prokazatelně možno dodržet lhůty stanovené v odst. 2 tohoto článku, musí být příslušný úkon údržby zeleně (seč, mulčování) proveden neprodleně po pominutí nepříznivých klimatických nebo stanovištních podmínek.

Dovoluji si Vás požádat o kontrolu Vašich pozemků a následné splnění povinností stanovených vyhláškou.

Radka Ministrová

starostka obce

Ke stažení