Registr oznámení

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

  • jiných vykonávaných činnostech,
  • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  • příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti.

  • Nahlížení v písemné podobě - je možné v úředních hodinách v budově obecního úřadu Spojil.
  • Nahlížení v elektronické podobě - dálkový přístup bude umožněn na základě písemné žádosti. Po vyřízení žádosti bude žadateli přidělen autorizační kód, který prostřednictvím uživatelské zóny umožní dokument prohlédnout.

Žádost lze podat

  • Osobně v budově obecního úřadu Spojil,
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • elektronicky do elektronické podatelny na adrese podatelna@spojil.com, kdy e-mail musí být opatřen elektronickým podpisem.

Žádosti ke stažení

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě přístupové údaje k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.