Starší historie obce v datech

 • 1780 - raabova reforma - dělení Pardubického panství
 • 1785 - první zápis pozemků v pozemkových knihách
 • 1785 - 21 osadníků - dřevená roubená stavení
 • 1800 - bída - dluhy u židů (Spojiláci - "Pejřaváci")
 • 1857 - první ošetřovna v Pardubicích - ve Spojile stále mastičkáři
 • 1846 - nejstarší písemná památka o Spojilu - finanční kvitance
 • 1868 - postavena kaplička
 • 1868 - sloučení obce Spojil se Studánkou a Staročernskem
 • 1869 -1924 - založen cukrovar - rozvoj pěstování cukrovky
 • 1880 - děti chodí do školy v Černé za Bory
 • 1880 -1925 - osada bohatne - pěstování zelí - hnojení = "Sračkáři"
 • 1897-1911 - hospodářská jednota KODYM - knihovna, přednášky
 • 1900 - v obci Spojil 5 muzikantů
 • 1908 - třikrát týdně poštovní spojení
 • 1909 - oddělení obce Studánka
 • 1914 - červen 14 mužů odešlo do války, srpen 21 mužů nastoupilo do války
 • 1914 - oddělení obce Staročernska
 • 1920 - výstavba silnice od bývalých kasáren na Hůrkách do Spojila - náklady 212 tis. Kč, zadlužení obce na dlouhá léta
 • 1921 - obecní knihovna - 400 svazků knih
 • 1921 - požár č. p. 11 a 29 – domky lehly polepem
 • 1922 - založen Sbor dobrovolných hasičů
 • 1926 - zavezena část rybníčku, narovnání silnice - náklady 136 tis. Kč, dluh na 15 let
 • 1928 - založeno Vodní družstvo - meliorace
 • 1931 - pomoc Studánce při výstavbě silnice, úprava rybníčku "Pašťátka"
 • 1938 - postaven nový obecní domek u požární zbrojnice č. p. 22
 • 1937 - mobilizace - 10 mužů, na hranicích padl strážník J. Novák
 • 1941 - zavedení elektřiny do obce + veřejné osvětlení
 • 1942 - sloučení obce Spojil s Pardubicemi - "Velké Pardubice"
 • 1945-1947 - obec Spojil opět samostatná
 • 1947 - opět přičlenění Spojila k Pardubicím, zavedení telefonní linky do obce a zřízení tel. Hovorny
 • 1954 - založen Svaz žen, založení Svazu mládeže ve Spojile
 • 1954-1960 - rozpad Velkých Pardubic - Spojil samostatný
 • 1955 - založení Osvětové besedy
 • 1955 - vybudována nová obecní váha vedle kapličky
 • 1956 - počátek zakládání zem. družstva
 • 1957 - nové středisko JZD, vybudován místní veřejný rozhlas
 • 1958 - uzavření hostince p. Krátkého
 • 1958 - výstavba kravína, většina zemědělců v družstvu Pardubice III
 • 1958 - obnovena místní organizace Sboru dobrovolných hasičů
 • 1960 - opět sloučení obce s Pardubicemi, JZD - úspěšné pěstování zeleniny, JZD - první společné, stravování na okrese, JZD - rozvoj živočišné výroby - krávy a prasata
 • 1965 - MHD Pardubice - Spojil
 • 1974 - výkop příkopu mezi Spojilem a Staročernskem, zavezení rybníčka na návsi, skácení topolů na návsi, oprava veřejného osvětlení, skácení vrb na břehu bývalého rybníčka, přestavba obecního domku
 • 1975 - zřízení veřejné hovorny u p. Šády
 • 1975 - vybudování dětského kluziště u Studáneckého lesa, vznik MO SSM (navazuje na ČSM)
 • 1982 -1983 - výstavba veřejného vodovodu
 • 1979 -1988 - období úspěšné činnosti SSM a ČSŽ - mnoho kulturních akcí
 • 1990 - záměr Města Pardubic parcelace obce - odpor obyvatel Spojila, vznik Občanského fóra ve Spojilu, referendum o samostatnosti
 • 1991 - založení Sousedského spolku
 • 1992 - osamostatnění obce Spojil