Kruhová křižovatka - aktuálně

Aktuální Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka

Ve středu 25.9.2019 na jednání Zastupitelstva obce Spojil proběhla diskuse k současnému stavu plánované výstavby kruhové křižovatky. Odpovědi na vznesené dotazy uvádíme v souhrnném vyjádření vedení ŘSD ČR, Pardubice ze dne 30.9.2019

Stavba kruhové křižovatky nebyla zahájena, protože nemá dosud vydáno ani územní rozhodnutí, které je zajišťováno pro celý přivaděč.

Žádost o územní rozhodnutí byla podána 29. 3. 2019 po zapracování požadavků GŘ ŘSD ČR.

Stavba vzhledem k předpokládané ceně není jmenovitá, ale je hrazena z globální položky v příslušném roce.

Dokumentace pro územní rozhodnutí podléhá schválení ze strany generálního ředitelství a bylo k ní vzneseno několik připomínek, včetně změny šířkového uspořádání, které byly zapracovány nebo po několika jednáních odmítnuty. Pak teprve mohlo být požádáno o vydání územního rozhodnutí.

Stavební úřad dne 26. 4.2019 přerušil územní řízení z důvodu požadavku na doplnění žádosti o přeložkové smlouvy s vlastníky technické infrastruktury s termínem do 30.9.2019 ( např. T-Mobil nereagoval 4 měsíce na žádost o uzavření smlouvy přes urgence ze strany projektanta).

27. 9. 2019 byly stavebnímu úřadu doručeny veškeré podklady požadované pro pokračování územního řízení.

Po vydání územního rozhodnutí bude zadána dokumentace pro stavební povolení samostatně na kruhovou křižovatku. Výběrové řízení na zhotovitele této dokumentace může být zahájeno v průběhu územního řízení. Výběrová řízení mají stanovena jasná pravidla.

Obec Spojil v této části přípravy nemohla učinit žádné kroky vedoucí k urychlení. S dokumentací pro územní rozhodnutí nesouhlasilo oddělení přípravy  generálního ředitelství, aniž by se účastnilo výrobních výborů dokumentace. Až zásahem generálního ředitele a posunutím pravomocí na Správy ŘSD ČR bylo umožněno dokončení dokumentace včetně zapracování relevantních připomínek a zaslání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Navíc požadavek stavebního úřadu na zajištění smluv s vlastníky technické infrastruktury nelze, vzhledem k reakcím těchto vlastníku v dlouhých lhůtách, zajistit v krátkém termínu. Teď je to pouze na stavebním úřadu, kdy znovu zahájí územní řízení.